Zaznacz stronę

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO
WWW.KOSZCZYCE.PL

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Serwis internetowy działający pod adresem www.koszczyce.pl prowadzony jest przez:
Blogea Patryk Koszczyc, z siedzibą w Gdańsku, 80-241, przy al. Grunwaldzkiej 52/1.
NIP: 5842730374, Regon: 221827760, nr tel. +48 509 66 55 43, adres e-mail: koszczyce@gmail.com, patryk.koszczyc@gmail.com

2. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.koszczyce.pl, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

3. Serwis www.koszczyce.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

4. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis www.koszczyce.pl zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

5. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu www.koszczyce.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

6. Warunkiem złożenia Zamówienia w Serwisie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

7. Serwis www.koszczyce.pl prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów, za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski oraz w innych krajach Unii Europejskiej.

8. Produkty oferowane w Serwisie są nowe, wolne od wad prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

9. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie internetowej Serwisu pod adresem www.koszczyce.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Serwisu pod adresem www.koszczyce.pl użyte są w celach informacyjnych.

10. Firma informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

II. DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są poniższe zwroty, oznaczają one co następuje:
1. Firma/Usługodawca:  Blogea Patryk Koszczyc, z siedzibą w Gdańsku, 80-241, przy al. Grunwaldzkiej 52/1.
NIP: 5842730374, Regon: 221827760, nr tel. +48 509 66 55 43, adres e-mail: koszczyce@gmail.com, patryk.koszczyc@gmail.com
2. Serwis: Serwis Internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.koszczyce.pl
3. Umowa: zamówienie na Produkt lub Szkolenie oferowane w Serwisie złożony przez Klienta poprzez wypełnienie Formularza wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu
w odpowiedzi na ofertę złożoną przez Przedstawiciela w imieniu Firmy lub dostępną na stronie www.koszczyce.pl
4. Zamówienie: oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktu lub Usługi.
5. Klient: osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego lub korzysta z innych Usług dostępnych w Sklepie Internetowym.
6. Konsument: Klient będący osobą fizyczną, zawierający Umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
7. Opłata: wskazane na stronie lub za pośrednictwem Przedstawiciela w imieniu Firmy wynagrodzenie Firmy z tytułu świadczonych Usług na rzecz Klienta.
8. Materiały: wszelkie treści dostarczone Klientowi w dowolnej formie podczas lub w związku ze szkoleniem.
9. Produkt: produkt prezentowany w Sklepie Internetowym, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;
10. Szkolenie/Usługa: kursy wskazane w Formularzu stanowiące zajęcia (m.in. szkolenia, sesje) fizyczne lub umysłowe prezentowane i dostarczane przez Firmę lub Współpracownika Firmy.
11. Trener: osoba, która działa w imieniu firmy Blogea.
12. Sesja: (zwana także Konsultacją), to spotkanie 1:1 z Trenerem, lub spotkanie Trenera z grupą, w którym Trener prowadzi konsultacje/sesje na ustalony wcześniej z Klientem temat.
13. Dni Robocze: dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
14. Regulamin: niniejszy regulamin.
15. Newsletter – usługa elektroniczna pozwalająca użytkownikowi Serwisu na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez niego adres e-mail lub za pośrednictwem platformy Messenger bezpłatnych informacji pochodzących od Firmy, jak i treści marketingowych. Użytkownik Serwisu musi wyrazić dobrowolną zgodę na otrzymanie w/w treści w ramach Newslettera.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań
technicznych:
a. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
b. dostęp do poczty elektronicznej,
c. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji
12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej,
d. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
2. Korzystanie z Serwisu oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Serwisie.
3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra
osobiste i inne prawa osób trzecich,
b. korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu niezamówionej informacji handlowej (spam),
d. korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Firmy,
e. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie
w zakresie własnego użytku osobistego,
f. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu,
a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH. WARUNKI ŚWIADCZENIIA I ZAWIERANIA
UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Firma umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z bezpłatnych Usług, które są świadczone przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
2. Firma ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim
materiałów.
3. Firma ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane w Serwisie. Promocje dostępne w ramach Serwisu nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
4. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

V. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

1. Informacje o Produktach i Usługach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
3. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
4. W przypadku składania Zamówienia poprzez formularz Zamówienia dostępny w Serwisie lub za pośrednictwem Koszyka lub w bezpośrednich portalach płatniczych z których korzysta Firma Zamówienie zostaje złożone Firmie przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy będącej przedmiotem Zamówienia.
5. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, w chwili złożenia Zamówienia i dokonania Opłaty, lub (w przypadku płatności ratalnej) wpłaty zaliczki.
6. Klient dokonując zakupu, z chwilą dokonania Opłaty potwierdza tym samym, iż zapoznał się z Regulaminem i Polityką Prywatności dostępną w Serwisie przez 24h, przez 7 dni w tygodniu.
7. Złożenie Zamówienia w Serwisie za pośrednictwem telefonu lub poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej następuje w Dniach roboczych oraz w godzinach wskazanych w Serwisie. W tym celu Klient powinien:
a. podać w treści wiadomości elektronicznej kierowanej do Firmy nazwę Produktu lub Usługi spośród Produktów lub Usług znajdujących się w serwisie i jego ilość,
b. wskazać sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności podanych w Serwisie,
c. podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, nr telefonu oraz adres e-mail.
8. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia, o którym mowa w pkt powyżej, podawana jest każdorazowo przez Firmę lub Przedstawiciela ustnie po skompletowaniu całości Zamówienia lub poprzez poinformowanie w drodze wiadomości elektronicznej wraz z informacją, że zawarcie przez Klienta Umowy pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Produkt lub Usługę – z tą chwilą zostaje zawarta Umowa.
9. W przypadku Klienta będącego Konsumentem, Przedstawiciel Firmy każdorazowo po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej przesyła Klientowi potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia.
10. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Klienta, będącego Konsumentem (w odpowiedzi na potwierdzenie warunków Zamówienia przesłanych przez Przedstawiciela Firmy) wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Przedstawiciela Firmy, w której Klient: akceptuje treść przesłanego Zamówienia i tym samym wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje treść Regulaminu i potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od Umowy.
11. Po zawarciu Umowy, Przedstawiciel Firmy potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta.
12. Umowa zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

VI. OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH, WEBINARACH, WARSZTATACH NA KOSZCZYCE.PL
1. Zawarcie Umowy przez Klienta równoznaczne jest z oświadczeniem Klienta, który tym samym oświadcza, że znany jest mu przedmiot, zakres oraz cel usług świadczonych przez serwis koszczyce.pl
2. Klient oświadcza, iż rozumie, że udział w wydarzeniach serwisu nie zastępuje psychoterapii, leczenia medycznego, farmakologicznego i ma charakter wyłącznie edukacyjny.
3. Klient decydujący się na uczestnictwo w wydarzeniach i usługach, a będący w trakcie psychoterapii, leczenia medycznego, farmakologicznego lub cierpiący na jakiekolwiek choroby jest zobowiązany zasięgnąć konsultacji u swojego lekarza lub psychoterapeuty przed skorzystaniem z oferty Firmy.
4. Po dokonaniu opłaty za usługi i wydarzenia, Klient otrzymuje na maila potwierdzenie złożenia zamówienia. Decydując się na udział w wydarzeniach i usługach, Klient akceptuje zapisy regulaminu serwisu.

VII. CENY, METODY PŁATNOŚCI, FAKTURY

1. Ceny Produktów i Usług podawane są w złotych polskich (PLN) i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz inne opłaty.
2. W przypadku Produktów będących rzeczami ruchomymi cena nie zawiera kosztów dostawy.
3. W przypadku serwisu koszczyce.pl Firma nie zapewnia Uczestnikowi Szkolenia dojazdu i zakwaterowania, za wyjątkiem ofert w których wyraźnie zaznaczono, iż cena obejmuje w/w usługi (dojazd i zakwaterowanie).
4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Serwisu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Serwisie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
5. Produkty w promocji (wyprzedaży) posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.
6. Klient ma do dyspozycji kilka metod płatności – zależnych od rodzaju Oferty w serwisie (Produkt lub Usługa):
a. przelew bankowy na rachunek bankowy Firmy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez
Przedstawiciela Firmy potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś dostawa dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek
bankowy Firmy i skompletowaniu Zamówienia);
b. płatność elektroniczna – Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po otrzymaniu przez Przedstawiciela Firmy informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta, zaś dostawa dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia);
c. płatność w systemie ratalnym (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Przedstawiciela Firmy
potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, jego skompletowaniu oraz po otrzymaniu od serwisów płatniczych Blue Media S.A. płatności za
zamówiony Produkt lub Usługę).
d. Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro
8. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu informuje Klienta o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Przedstawiciel Firmy po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty
z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
9. Pełna płatność za wydarzenia/usługi musi nastąpić przed ich rozpoczęciem. Za termin płatności uznaje się datę wpłynięcia środków na konto bankowe Firmy.
10. Osoby dokonujące zakupu produktów i usług firmy oświadczają, że wyrażają zgodę na przesyłanie faktur VAT i korekt faktur VAT drogą elektroniczną.
11. Osoby, które chcą otrzymać fakturę VAT za zakupione usługi zobowiązane są zgłosić ten fakt do 15 dnia następnego miesiąca po miesiącu w którym pieniądze wpłynęły na konto Firmy na maila: koszczyce@gmail.com
12. W przypadku wystawionych faktur VAT zwrot należności uiszczonych na rzecz Firmy następuje po otrzymaniu przez Firmę podpisanej przez osobę, na której rzecz zwrot ma nastąpić, korekty faktury VAT.

płatności blue media

VIII. DOSTAWA

1. Koszty dostawy Produktu będącego rzeczą ruchomą są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu dostawy zakupionego Produktu.
2. Zakupione w Serwisie Produkty są wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej lub w przypadku Produktów elektronicznych za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3. Na termin dostawy Produktu będącego rzeczą ruchomą składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:
a. czas kompletowania Produktu wynosi 1 Dzień Roboczy. Wyjątek stanowią Produkty, których dostępność jest ograniczona. Klient zostaje wówczas
poinformowany telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o przedłużonym czasie oczekiwania na zamówienie.
b. dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. 1 Dzień Roboczy (dostawa następuje wyłącznie w Dni
Robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).
4. Firma nie ponosi odpowiedzialności, za opóźnienia w dostawie związane z niewywiązaniem się przez przewoźnika z dostawą Produktu na czas.

IX. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy Zakupu PRODUKTU (nie dotyczy zakupionych e-booków) bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Produktu.
3. Przedstawiciel Firmy Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
4. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:
a. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
b. Umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
c. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
e. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
h. Umowy, w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;
i. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem Umowy o prenumeratę;
j. Umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;
k. Umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
l. Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą
Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
5. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Firmy.
6. Firma niezwłocznie, od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru:
a. W przypadku Produktów: nie później niż w terminie 14 dni
b. W przypadku szkoleń: nie później niż w terminie 30 dni.
7. Firma dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Firma może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Firma zaproponowała, że sama odbierze rzecz od Klienta.
8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
9. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Firma zgodziła się ponieść ten koszt.

X. REKLAMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW Z TYTUŁU RĘKOJMI

1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Produkty bez wad.
2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576
Kodeksu Cywilnego.
3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu należy kierować na adres poczty elektronicznej: koszczyce@gmail.com
4. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Produkt, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu.
5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
6. W przypadku braków w reklamacji Firma wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
7. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.
8. Konsument, który wziął udział (a nie tylko zakupił) w wydarzeniu online, w przypadku niezadowolenia z otrzymanej usługi/przeprowadzonego szkolenia, ma prawo otrzymać pełen zwrot kosztu udziału w wydarzeniu w ciągu 7 dni od przeprowadzonego wydarzenia online.

XI. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Klient może zgłaszać Firmie reklamacje w związku z funkcjonowaniem Serwisu
i korzystaniem z Usług – na adres poczty elektronicznej: koszczyce@gmail.com
2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
3. Firma zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Firma wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.

XII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.koszczyce.pl korzystają z ochrony prawno-autorskiej i są własnością 
Blogea Patryk Koszczyc, z siedzibą w Gdańsku, 80-241, przy al. Grunwaldzkiej 52/1.
NIP: 5842730374, Regon: 221827760 . 
Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony koszczyce.pl bez zgody Usługodawcy.
2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony koszczyce.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
3. Wszelkie prawa własności intelektualnej wykorzystywane podczas lub w związku z serwisem koszczyce.pl są i pozostają własnością Firmy lub Przedstawiciela, co oznacza, że w związku z udziałem Klienta w Akademii żadne prawa własności intelektualnej nie będą przenoszone ani przypisywane Klientowi, lecz przysługują wyłącznie Firmie, Współpracownikom Firmy, Przedstawicielowi.
4. Wszelkie Materiały przekazane lub udostępnione Klientowi podczas usług/wydarzeń Firmy mogą być przez niego wykorzystywane wyłącznie do użytku osobistego w celach edukacyjnych i szkoleniowych. Klientowi w szczególności nie wolno powielać Materiałów oraz zbywać lub przekazywać Materiałów ani jakichkolwiek innych przedmiotów własności intelektualnej stanowiących własność Firmy, Współpracowników Firmy lub Przedstawiciela osobom trzecim.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.
2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
3. Wszelkie spory wynikłe z Umów między Serwisem, a Klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt. 4 niniejszego rozdziału.
4. Sądowe rozstrzyganie sporów:
a. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym
zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
b. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
5. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem
o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;
b. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie
polubownego zakończenia sporu między Klientem a Firmą;
c. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Firmą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego
(miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja
Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii
konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
d. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XIV. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem udostępnianych danych osobowych jest spółka  Blogea Patryk Koszczyc, z siedzibą w Gdańsku, 80-241, przy al. Grunwaldzkiej 52/1.
NIP: 5842730374, Regon: 221827760  („Administrator”). Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z Polityką Prywatności dostępną na stronie www.koszczyce.pl oraz powszechnie obowiązującym prawem, w celu wykonania umowy zawartej przez Użytkownika z Administratorem, w innych celach dopuszczalnych przez prawo oraz w celach odnośnie których Klient wyraził wyraźną, dobrowolną zgodę. Klientowi przysługuje prawo wglądu do dotyczących go danych oraz ich poprawiania i usunięcia, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Polityka Prywatności jest łatwo dostępna w Serwisie przez 24h przez 7 dni w tygodniu.

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie
z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
5. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. 

Polityka prywatności strony koszczyce.pl

§ I Informacje wstępne

 1. Niniejsza polityka prywatności dotyczy strony internetowej koszczyce.pl.
 2. Dane, które są podawane przez Użytkownika oraz dane zbierane w sposób automatyczny są przetwarzane tylko do celów określonych w polityce prywatności.

§ II Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Blogea Patryk Koszczyc, z siedzibą w Gdańsku, na al. Grunwaldzkiej 52/1, nip: 5842730374, zwany dalej “Administratorem”.
 2. Informacje dot. procesów przetwarzania danych można uzyskać pisemnie na adres korespondencyjny, tj. Blogea Patryk Koszczyc, al. Grunwaldzka 52/1, 80-241 Gdańsk.
 3. Użytkownik może wystąpić z zapytaniem o ofertę oferowaną przez Blogea Patryk Koszczyc posługując się umieszczonymi w Serwisie formularzami elektronicznymi.
 4. Za pośrednictwem formularzy elektronicznych gromadzone są takie dane osobowe jak: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail. Zbierane są także inne dane podane przez Użytkownika.
 5. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.
 6. Dane osobowe są wykorzystywane przez Administratora w następujących celach:
  • Możliwość kontaktu z Administratorem za pomocą formularza kontaktowego w postaci komunikacji z Użytkownikiem (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Przetwarzanie danych odbywa się do momentu wycofania zgody przez Użytkownika lub wniesienia sprzeciwu. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości odpowiadania na zapytanie.
  • Przedstawienie oferty (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane są przetwarzane do czasu wycofania albo złożenia sprzeciwu przez Użytkownika. Skutkiem niepodania danych jest brak możliwości zaprezentowania oferty.
  • Realizacja usług bądź produktów (art. 6 ust. 1 lit b RODO). Przetwarzanie danych osobowych ma miejsce do chwili zrealizowania umowy. Brak podania danych jest równoznaczne z brakiem możliwości realizacji umowy.
  • Informowanie o usługach, które są świadczone w ramach odrębnej umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO). Dane przetwarzane są do czasu realizacji umowy. Niepodanie danych oznacza brak możliwości realizacji umowy
  • Działanie wyżej opisane lub inne mogące powodować powstanie cywilnoprawnych roszczeń dot. Serwisu lub usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przetwarzanie danych ma miejsce do upływu okresu przedawnienia. Brak podania danych może się wiązać z brakiem możliwości ustalenia, dochodzenia bądź obrony potencjalnych roszczeń.
  • Przesyłanie Newslettera do osób, które przekazały adres e-mail.
 7. Dane osobowe Użytkownika, w przypadku zaistnienia dodatkowych przesłanek, mogą zostać udostępnione również następującym podmiotom, z którymi Administrator zawarł odrębne umowy przetwarzania powierzania danych osobowych. W takim przypadku Administrator przeprowadzi z Użytkownikiem dodatkową rozmowę telefoniczną:
  • podmiotom, które współpracują z Administratorem w ramach realizacji umowy,
  • zewnętrznym podmiotom, które zapewniają wsparcie z zakresu IT,
  • firmom kurierskim lub operatorom pocztowym w ramach realizacji umowy,
  • uprawnionym podmiotom do uzyskania danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Użytkownik ma prawo dostępu, sprostowania, usunięcia oraz przenoszenia swoich danych osobowych. Może także ograniczyć przetwarzanie swoich danych osobowych, w sytuacji gdy: dane są nieprawidłowe; ich przetwarzanie jest niezgodne z przepisami prawa, ale dana osoba wnosi sprzeciw wobec ich usunięcia; Administrator nie wymaga już ich przetwarzania, ale dana osoba potrzebuje ich do działań dot. roszczeń. Użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz wycofać zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.
 9. Dane osobowe mogą podlegać profilowaniu mającym na celu dopasowanie oraz przedstawienie nowych usług.
 10. Użytkownik może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uważa, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z przepisami RODO.
 11. Administrator zastrzega, że ma prawo dokonywać zmian w niniejszej Polityce Prywatności.

§ III Polityka Cookies

 1. Serwis w myśl ogólnie przyjętej praktyki przechowuje pliki Cookies, zwane ciasteczkami.
 2. Informacje, które są zapisane w plikach Cookies serwer Serwisu odczytuje przy kolejnym połączeniu się z danego urządzenia.
 3. Korzystanie z Serwisu oznacza wyrażenie zgody na ulokowanie plików Cookies na urządzeniu Użytkownika.
 4. Użytkownik może wyłączyć ciasteczka poprzez konfigurację swojej przeglądarki.
 5. Pliki Cookies zawierają takie dane jak np. IP urządzenia, dane przeglądarki, dane dot. sesji, dane dot. urządzenia.

§ IV Wykorzystywanie plików Cookies

 1. Blogea Patryk Koszczyc pliki Cookies przechowuje przez okres nieokreślony.
 2. Pliki Cookies są przechowywane jedynie w celach pomocniczych, które służą do administrowania Serwisem.
 3. Informacje, które są zawarte w plikach Cookies ujawniane są wyłącznie tym osobom, które są uprawnione do administrowania serwerem Serwisu.
 4. Pliki Cookies są przechowywane jedynie do celów związanych z statystyką oraz dopasowania treści i układu Serwisu do potrzeb Użytkowników.

§ V Google Analytics, Facebook Analytics

 1. Serwis korzysta z usługi analizy stron internetowych Google Analytics oraz Facebook Analytics.
 2. Facebook oraz Google Analytics korzysta z plików Cookies, aby dać możliwość analizowania w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu.
 3. Informacje, które generują pliki cookies dot. korzystania z Serwisu przez danego Użytkownika, są przekazywane do Google i przechowywane przez tą spółkę na serwerach w USA.
 4. Google i Facebook korzysta z wyżej wspomnianych informacji do celów związanych z oceną korzystania z Serwisu, raportowania danych dot. ruchu na Serwisie, a także świadczenia innych usług dot. ruchu na stronach internetowych oraz użytkowania Internetu.
 5. Jest możliwość przekazywania wyżej wymienionych informacji przez Google oraz Facebook do osób trzecich – w przypadku zobowiązania do ich przekazania w ramach obowiązujących przepisów prawnych bądź jeśli osoby te są odpowiedzialne za ich przetwarzanie w imieniu Google oraz Facebook.
 6. Google i Facebook nie łączy adresu IP danego Użytkownika z innymi danymi, które są w jej posiadaniu.
 7. Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć pliki Cookies poprzez wybranie odpowiednich ustawień w przeglądarce.
 8. Korzystając z Serwisu Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych przez Google oraz Facebook w celach i zakresie opisanym wyżej.

§ VI Odnośniki do innych stron

 1. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych.
 2. Zasady związane z korzystaniem z innych witryn internetowych oraz ich polityka prywatności są umieszczone na stronach, do których użytkownik jest przekierowywany za pośrednikiem odnośnika.

§ VII Bezpieczeństwo dot. informacji

 1. Administrator gwarantuje, że stosuje niezbędne środki, aby dane osobowe podawane przez Użytkownika były zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem, ich zniszczeniem bądź utratą.
 2. Aby zapewnić bezpieczeństwo danych wdrożono zabezpieczenia techniczne, organizacyjne, fizyczne oraz personalne.

§ VIII Zmiany polityki prywatności

 1. Blogea Patryk Koszczyc zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszej polityce prywatności.
 2. Zmiany mogą dot. m.in. wymogów, które określają przepisy prawne.
 3. O każdej zmianie polityki prywatności Użytkownik jest powiadamiany poprzez umieszczenie informacji w Serwisie.